Polityka prywatności

z dnia

Polityka Prywatności

Sklep internetowy www.art-med-sklep.com prowadzony jest przez Krzysztof Perzyna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ART-MED Krzysztof Perzyna, ul. Sternicza 42, 01-350 Warszawa, NIP: 522-185-82-73, REGON: 012197157.

Kontakt ze Sklepem oraz Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej:
art_med@wp.pl lub pod numerem telefonu: 501-799-121, +48 22664-00-56

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. 

4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.art-med-sklep.com.

§ 2

Cel i zakres zbierania danych, podstawy prawne

1. Kupujący zakładając Konto w Sklepie, podaje swoje podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres, dane do wysyłki oraz dane do faktury (jeśli są inne niż wprowadzone imię, nazwisko i adres), adres poczty elektronicznej numer telefonu.

2. Dane przypisane do Konta Kupujący może w każdej chwili zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do Konta.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Koncie jest wykonanie umowy o prowadzenie Konta w Sklepie, która zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi na podstawie Regulaminu Sklepu.

4. Dane osobowe zawarte w Koncie są przetwarzane do czasu usunięcia Konta przez Kupującego. W każdej chwili Kupujący może podjąć decyzję o usunięciu Konta. 

5. Kupujący składając Zamówienie w Sklepie (bez zakładania Konta), musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres, dane do wysyłki oraz dane do faktury (jeśli są inne niż wprowadzone imię, nazwisko i adres), adres poczty elektronicznej numer telefonu.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, która zwierana jest pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na podstawie regulaminu Sklepu.

7. Dane osobowe podane w formularzu Zamówienia zostaną zapisane w bazie Sklepu i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży. Każde Zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły Zamówienia takie jak data złożenia Zamówienia, Produkt i wartość Zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności. 

8. Jeżeli w związku ze złożonym Zamówieniem, Sprzedawca wystawia fakturę, to w tym celu przetwarzane są dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury.

9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane  Kupującego w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

10. Jeżeli Kupujący odstępuje od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu lub składa reklamację dotyczącą kupionych Produktów, to przekazuje dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a Sprzedawca  przetwarza je w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

11. Podstawą prawną przetwarzania danych Kupującego jest wypełnienie przez Sprzedawcę prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną. 

12. Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez Sprzedawcę archiwizowane przez okres 6 lat. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

13. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub marketing bezpośredni produktów oferowanych przez Sklep. 

14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. zakresie jest zgoda Kupującego wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkbox. Taką zgodę Kupujący może w każdej chwili wycofać.

15. Dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody przez Kupującego.

16. Kupujący kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazuje swój adres poczty elektronicznej jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Kupujący  może zawrzeć również inne dane osobowe. 

17. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. 

18. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy  w ramach kontaktu za pośrednictwem poczty przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Treść korespondencji podlega archiwizacji przez okres 6 lat.

19. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych firmie zewnętrznej zajmującej się obsługą księgową Administratora oraz firmą kurierskim, które realizują dostawę Zamówień składanych przez Kupującego.

20. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty przetwarzające z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.

21. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

22. W oparciu o dane osobowe Kupującego, Administrator nie  będzie  podejmował  wobec Kupującego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 3

Prawa osób których dane dotyczą

1. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych, 

b) praw do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do sprzeciwu,

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

2. Powyższe uprawnienia opisane w § 3 ust. 1 pkt a)-f) Usługobiorca może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), kontaktując się z Administratorem pod adresem art_med@wp.pl

3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Kupujący może cofnąć w taki sam sposób w jaki została udzielona.

4. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć Konto w Sklepie, złożyć Zamówienie, otrzymywać informacje handlowe przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informacje będące marketingiem bezpośrednim produktów oferowanych przez Sklep, skontaktować z Administratorem/ Sprzedawcą, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.

§ 4

Pliki cookies i inne technologie śledzące

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Kupującemu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze sklepu. 

2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.

3. Cookies pozwalają:

a) zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,

b) pamiętać zalogowanie do Konta przy każdej wizycie w Sklepie,

c) pamiętać ustawienia podczas i pomiędzy wizytami w Sklepie,

d) poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu,

e) ulepszać funkcje dostępne w Sklepie,

f) korzystać z narzędzi marketingowych,

g) kierować spersonalizowane reklamy.

4. Podczas pierwszej wizyty w Sklepie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

5. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, Administrator wykorzystuje je w celu prawidłowego działania Sklepu, a w szczególności w następujących celach:

a) prawidłowego działania Koszyka i procesu Zamówienia,

b) określenia, czy Kupujący jest zalogowany, czy nie,

c) pamiętania  zalogowania,

d) odnotowania faktu akceptacji regulaminu i ew. wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub marketing bezpośredni produktów oferowanych przez Sklep.

6. Sklep wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Sklepu, takich jak liczba osób odwiedzających Sklep, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Sklepu, czas spędzony w Sklepie, odwiedzone podstrony sklepu etc. Sklep korzysta w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację. 

7. Sklep wykorzystuje cookies w celu prowadzenia działań re-marketingowych polegających na prezentowaniu reklam zachęcających do powrotu do Sklepu lub skorzystania z jakiś promocji, zniżek etc. 

8. Silnik Sklepu wyposażony jest we wtyczkę pozwalającą na obserwację użytkownika odwiedzającego Sklep oraz zapisywanie historii ostatnio odwiedzanych przedmiotów. 

9. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

10. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

11. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Kupującego.

12. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.